Regulamin sklepu internetowego

Obowiązuje od 1 czerwca 2017 r.

Zawarcie umowy pomiędzyKupującymaSprzedającymmoże nastąpić na dwa sposoby.

Kupującyma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy zeSprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adresSprzedającego
DIPLODOCUS-VISION GRAŻYNA SZCZYGIELSKA UL. PANA TADEUSZA 4/15 06-100 PUŁTUSK.

W przypadku zrezygnowania przezKupującegoz możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.


REGULAMIN

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy- imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 2. Adres reklamacyjny:

DIPLODOCUS-VISION G. SZCZYGIELSKA.
ul. PANA TADEUSZA 4/15, 06-100 PUŁTUSK

 1. Cennik dostaw– znajdujące się pod adresemdiames.plzestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 1. Dane kontaktowe:

DIPLODOCUS - VISION G. SZCZYGIELSKA

ul. PANA TADEUSZA 4/15
06-100 PUŁTUSK
e-mail: diames@interia.eu

telefon: 512 121 888

 1. Dostawa –rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona wcenniku dostawznajdującym pod adresemDIAMES.pl/dostawa
 1. Dowód zakupu –faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 2. Karta produktu– pojedyncza podstronasklepuzawierająca informacje o pojedynczymprodukcie.
 3. Klient– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca uSprzedającegozakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kodeks cywilny– ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 5. Kodeks dobrych praktyk– zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 6. Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca uSprzedającegozakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Koszyk– lista produktów sporządzona z oferowanych wsklepieproduktówna podstawie wyborówKupującego.
 8. Kupujący– zarównoKonsument, jak iKlient.
 9. Miejsce wydania rzeczyadres pocztowylubpunkt odbioruwskazane wzamówieniuprzezKupującego.
 10. Moment wydania rzeczy– moment, w którymKupującylub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
 11. Płatność– metoda dokonania zapłaty zaprzedmiot umowyidostawęwymieniona pod adresemDIAMES.pl/platnosc
 12. Prawo konsumenckie– ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 13. Produkt –minimalna i niepodzielna ilośćrzeczy, która może być przedmiotemzamówienia, a która podana jest wsklepie Sprzedającegojako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 14. Przedmiot umowy– produkty i dostawa będące przedmiotemumowy.
 15. Przedmiot świadczeniaprzedmiot umowy.
 16. Punkt odbioru– miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przezSprzedającegowsklepie.
 17. Rzecz –rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotemumowy.
 18. Sklep– serwis internetowy dostępny pod adresemDIAMES.pl, za pośrednictwem któregoKupującymoże złożyćzamówienie.
 19. Sprzedający:

DIPLODOCUS - VISION G. SZCZYGIELSKA.
ul. PANA TADEUSZA 4/15

06-100 PUŁTUSK
NIP:5681439520,REGON:141968991

KONTO BANKOWE:52 1910 1048 2644 5428 6976 0001

System– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

 1. Termin realizacji– podana nakarcie produktuliczba godzin lub dni roboczych.
 1. Umowa– umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadkuKonsumentówi umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadkuKupujących.
 2. Wada– zarównowada fizyczna, jak iwada prawna.
 3. Wada fizycznaniezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:
  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniuSprzedającyzapewniłKonsumenta,
  3. nie nadaje się do celu, o którymKonsumentpoinformowałSprzedającegoprzy zawarciu umowy, aSprzedającynie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. zostałaKonsumentowiwydana w stanie niezupełnym;
  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przezSprzedającegolub osobę trzecią, za którąSprzedającyponosi odpowiedzialność, albo przezKonsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej odSprzedającego;
  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba żeSprzedającyzapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzjęKonsumentao zawarciuumowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciemumowy.
 4. Wada prawna– sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 5. Zamówienie– oświadczenie woliKupującegozłożone za pośrednictwemsklepuokreślające jednoznacznie: rodzaj i ilośćproduktów; rodzajdostawy; rodzajpłatności;miejsce wydania rzeczy, daneKupującegoa zmierzające bezpośrednio do zawarciaumowypomiędzyKupującymaSprzedającym.


§2 Warunki ogólne

 1. Umowazawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Miejsce wydania rzeczymusi znajdować się na terytoriumRzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedającyjest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne odwad.
 4. Wszystkie ceny podawane przezSprzedającegowyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cenyproduktównie zawierają kosztudostawy, który określony jest wcenniku dostaw.
 5. Sprzedającynie udzielaKupującemugwarancji w rozumieniu art. 577Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dlaproduktówznajdujących się wsklepie.
 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowieńumowyw celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzeniazamówieniapoprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanegozamówienia, wysłanego do wskazanegomiejsca wydania rzeczywydrukowanych:dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
 7. Sprzedającynie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, aKupującyponiesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 8. SprzedającyzapewniaKupującemukorzystającemu zsystemupoprawność działaniasklepuw następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepuDIAMES.PL, należy je wszystkie wyłączyć.
 9. Kupującymoże skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przezsklepw celu ułatwienia procesu składania kolejnegozamówienia. W tym celuKupującypowinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przezKupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.Kupującyma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta wsklepie.
 10. Sprzedającystosuje się dokodeksu dobrych praktyk.


§3 Zawarcie umowy i realizacja


 1. Zamówieniamożna składać 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożeniazamówieniaKupującypowinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie dokoszyka produktu;
  2. wybór rodzajudostawy;
  3. wybór rodzajupłatności;
  4. wybórmiejsca wydania rzeczy;
  5. złożenie wsklepiezamówieniapoprzez użycie przycisku
   Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. ZawarcieumowyzKonsumentemnastępuje z chwilą złożeniazamówienia.
 4. RealizacjazamówieniaKonsumentapłatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, azamówieniapłatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłatyKonsumentana koncieSprzedającego.
 5. ZawarcieumowyzKlientemnastępuje z chwilą przyjęciazamówieniaprzezSprzedającego, o czym informuje onKlientaw terminie do 48 godzin od złożeniazamówienia.
 6. RealizacjazamówieniaKlientapłatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciuumowy, azamówieniapłatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciuumowyi zaksięgowaniu wpłatyKlientana koncieSprzedającego.
 7. RealizacjazamówieniaKlientamoże być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartościzamówienialub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartościzamówienialub zgodySprzedającegona wysłaniezamówieniaza pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 8. Wysłanieprzedmiotu umowynastępuje w terminie określonym nakarcieproduktu, a dlazamówieńzłożonych z wieluproduktóww najdłuższym terminie z określonych nakartachproduktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacjizamówienia.
 9. Zakupionyprzedmiot umowyjest wraz z wybranym przezKupującego dokumentem sprzedażywysyłany wybranym przezKupującegorodzajemdostawydo wskazanego przezKupującegowzamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.


§4 Prawo do odstąpienia od umowy


 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27Prawa konsumenckiegoprawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni odmomentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowyKonsumentmoże złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 doPrawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresemdiames.pl/formularz-zwrotulub w innej pisemnej formie zgodnej zPrawem konsumenckim.
 4. Sprzedającywyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
 5. Sprzedającyniezwłocznie potwierdziKonsumentowina e-mail (podany przy zawieraniuumowyi inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy,umowajest uważana za niezawartą.
 7. Konsumentma obowiązek zwrócić rzeczSprzedającemuniezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsumentodsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 9. Konsumentnie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1.Prawa konsumenckiego.
 10. Konsumentponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Sprzedającyniezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przezKonsumentazwróciKonsumentowiwszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeliKonsumentwybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przezSprzedającego,Sprzedającynie zwróciKonsumentowidodatkowych kosztów zgodnie z art 33Prawa konsumenckiego.
 12. Sprzedającydokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobupłatności, jakiego użyłKonsument, chyba żeKonsumentwyraźnie zgodził się na inny sposóbpłatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Sprzedającymoże wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej odKonsumentado chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przezKonsumentadowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsumentowizgodnie z art 38Prawa konsumenckiegonie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymiSprzedającynie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w którejprzedmiotem świadczeniajest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w którejprzedmiotem świadczeniajest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w którejprzedmiotem świadczeniajest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w którejprzedmiotem świadczeniasą rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w którejprzedmiotem świadczeniasą nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodąKonsumentaprzed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.


§5 Rękojmia


 1. Sprzedającyna podstawie art. 558§1Kodeksu cywilnegocałkowicie wyłącza odpowiedzialność wobecKlientówz tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedającyponosi odpowiedzialność wobecKonsumentana zasadach określonych w art. 556Kodeksu cywilnegoi kolejnych zawady(rękojmia).
 3. W przypadku umowy zKonsumentemjeżeliwada fizycznazostała stwierdzona przed upływem roku odmomentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa naKonsumenta.
 4. Konsumentjeżeli rzecz sprzedana mawadę, może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba żeSprzedającyniezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dlaKonsumentawymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przezSprzedającegoalboSprzedającynie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przezSprzedającegousunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przezKonsumentajest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przezSprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałbyKonsumentainny sposób zaspokojenia.
 1. Konsumentnie może odstąpić odumowy, jeżeliwadajest nieistotna.
 2. Konsumentjeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  2. żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedającyjest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dlaKonsumenta.
 4. Termin rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego wynosi 14 dni kalendarzowych. Zgłoszenia reklamacyjne prosimy o przesyłanie drogą elektroniczną na adres e-mail wraz z załączoną dokumentacją.

  Kontakt

  tel.:+48 512 121 888
  e-mail: diames@interia.eu